วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

U2T ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (เมืองปาน โมเดล)

เมืองปาน โมเดล ผลผลิตจากการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นำโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะทีมงาน U2T ตำบลเมืองปาน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้คนในพื้นที่ ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้ เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP เพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล

เข้าชมผลงาน Facebook เมืองปาน โมเดล