วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2022

นวัตกรรมครู

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว “บัตรคำสไลด์”
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำ “Double game”
บอร์ดเกม แม่ฉันอยู่ไหน
บอร์ดเกม เกมคาริบา มาตราตัวสะกด
บอร์ดเกม เกมโค้ดใบ้คำ
บอร์ดเกม แปดเหลี่ยมมาตราตัวสะกด
บอร์ดเกม ปริศนาคำราศัพท์
    • 1
    • 2