วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2023

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม
  05:00
 • เนื้อหาหาที่ 1 การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Pivot Table
  16:59
 • เนื้อหาหาที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ด้วย Data Analysis
  10:16
 • เนื้อหาหาที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรและวิเคราะห์ถดถอยเชิง
  20:45
 • เนื้อหาหาที่ 4 การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม T-Test
  12:26
 • เนื้อหาหาที่ 5 การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม F-Test
  13:33

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet