วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

U2T ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Hua Wiang Tour)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชนอนุรักษ์ ณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยได้จัดทำข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ผังเมือง และโปรแกรมการท่องเที่ยวของตำบลหัวเวียง ในรูปแบบ “Hua Wiang Tour Application”

ผู้พัฒนา Application: ทีม อว.ตำบลหัวเวียง

เข้าชมผลงาน https://prickly-lock-2706.glideapp.io/