วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

กลไกการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

19 พ.ค. 2022
46

ผู้เขียน : ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อัจฉรา เมฆสุวรรณ อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน สมชาย เมืองมูล
คำสำคัญ: กลไกการจัดการ, วิสาหกิจชุมชน, การแข่งขัน
ารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

The purpose of this research was to present a model for the management of The Volcanic Soil Salty Egg Community Enterprises. To link the network of related entrepreneurs, leading to the development of the potential manufacturers of hatching eggs, volcanic soil. And to create a database for network management and operators to produce hatchery eggs. Using qualitative research to gather and analyze data. Including participatory action research. Specifically, the case study is the results showed that:
1.The management of the hatchery group, which consists of internal management, has improved its organizational structure to create management capabilities. Set up guidelines. To be clear in the work.
2.External management has created a supply chain link between duck egg producers and distribution channels to distribute products to consumers and markets. The opportunity to be a source of knowledge, sufficiency economy philosophy to expand the production base or the network of manufacturers to present products in different areas.