วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

U2T ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลสมัย อำเภอเมืองสบปราบ จังหวัดลำปาง นำโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะทีมงาน U2T ตำบลสมัย และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล ด้วยกิจกรรมการพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน โดยการยกระดับสินค้า OTOP