วันพุธ, 6 ธันวาคม 2023

การบริหารงานบุคคลของสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดลำปาง

24 มิ.ย. 2022
499

ผู้เขียน : พระยาสุริยา จันทร์กัน, สมชาย บุญศิริเภสัช
วารสารการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” : 22 กรกฎาคม 2559
คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมม, แผนกสามัญศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริหารหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน และครูผู้สอน รวมจํานวน 108 รูป/คนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจํานวน 1 ฉบับ วิเคราะหาข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําปาง
ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆและด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าด้านอื่นๆปัญหาที่สําคัญ คือครูผู้สอนขาดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอน
บางคนสอนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษามีปัญหาการเทียบโอนรายวิชาระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี กับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักเรียนด้านหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติขาดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถในด้านการนิเทศ ขาดงบประมาณในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และสอนตรงกับวุฒิการศึกษา กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเทียบโอนรายวิชาระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักเรียนให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนด้านการนิเทศ จัดให้มีการระดมทรัพยากรในการพัฒนา และจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และควรส่งบุคลากรเข้าอบรมการผลิต พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


Related posts
บอร์ดเกมไปจ่ายตลาดกัน… ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บอร์ดเกมนักล่าอักษร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง