วันอังคาร, 26 กันยายน 2023

ค้นหา: pri

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน

29 พ.ค. 2022
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธร
    • 1
    • 2