วันพุธ, 6 ธันวาคม 2023

แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง

01 ก.ค. 2022
1019

ผู้เขียน : ดวงพร อุ่นจิตต์
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 : ( เมษายน – มิถุนายน 2561 )
คำสำคัญ: แนวทางการบริหารโรงเรียน เสริมสร้างความผาสุก


Related posts
บอร์ดเกมไปจ่ายตลาดกัน… ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บอร์ดเกมนักล่าอักษร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
ผลการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน