วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

02 ก.ค. 2022
1040

ผู้เขียน : ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก, สุจิตรา ปันดี, สุวรรณี  เครือพึ่ง และเบญจมาศ  พุทธิมา
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2019 Vol.12 No.1 : ( January-March 2019)
คำสำคัญ: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้, กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ, ทักษะการใช้ภาษาไทย


Related posts
คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
บอร์ดเกมไปจ่ายตลาดกัน… ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บอร์ดเกมนักล่าอักษร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง