วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

แบบฟอร์ม Unplugged Programming : บวกเลขได้รูป

Unplugged Programming : บวกเลขได้รูป

คำชี้แจง : โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดาวน์โหลดในลำดับต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงาน/บุคคล ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)