วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2023

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน << คลิก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Related posts
บอร์ดเกมไปจ่ายตลาดกัน… ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บอร์ดเกมนักล่าอักษร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2