วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตด้านอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

30 มิ.ย. 2022
417

ผู้เขียน : เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (28- 45) : ม.ค. – มิ.ย. 2561
คำสำคัญ: หลักสูตรบูรณาการ, วิถีชีวิตด้านอาชีพ, กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ


Related posts
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดลำปาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
การบริหารงานบุคคลของสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดลำปาง