วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

คู่มือการใช้งานระบบสื่อสารข้อมูล โควิด-19

ระบบสื่อสารข้อมูล (Line Bot) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน
ประกอบไปด้วย 6 เมนู คือ 1.เมนูมาตรการจังหวัด 2.เมนูการดูแลตนเอง 3.เมนูบันทึกสุขภาพ 4.เมนูข่าวสารจังหวัด 5.เมนูสายด่วน 6.เมนูถาม -ตอบ โควิด 19 ซึ่งเป็นผลงานวิจัย : ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการวิจัย : การสํารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน

ทีมวิจัย 1) ผศ.สมชาย เมืองมูล 2) ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา 3) อาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ติดต่อประสานงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (085-7120006)