วันพุธ, 6 ธันวาคม 2023

แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

19 พ.ค. 2022
513

ผู้เขียน : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์, ภาสกร เรืองรอง
คำสำคัญ: แนวทางการส่งเสริม, คุณลักษณะนวัตกร, นวัตกร, นักศึกษาครู
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะนวัตกร ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช 2562 (หลักสูตรสี่ปี) จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์ แบบประเมินความเหมาะสมสอดคล้องคุณลักษณะนวัตกรโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามคุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู โดยดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสรุปผลการวิจัยดังนี้

          ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) ด้านมีความเชี่ยวชาญในสาขา 2) ด้านนักปฏิบัติ 3) ด้านมีอิสระ ทางความคิด 4) ด้านการทำงานเป็นทีม 5) ด้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 6) ด้านความเป็นผู้นำ 7) ด้านการยอมรับความเสี่ยง และ 8) ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ขึ้นไป ประกอบด้วย 34 ข้อย่อย เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครูและนำไปใช้เก็บข้อมูลการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครูต่อไป

          ระยะที่ 2 ผลการศึกษาการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู พบว่า การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครูทั้ง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาครู ด้านที่ควรได้รับการส่งเสริมเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากน้อยที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมีอิสระทางความคิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก 2) ด้านความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (S.D. = 0.76) อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านมีความเชี่ยวชาญในสาขามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D. =0.68) อยู่ในระดับมาก