วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

U2T ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ได้มีการดำเนินการรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดยยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาความครอบคลุมในทุก ๆ ประเด็น

เข้าชมผลงาน: เพจ Facebook U2T ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง