วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

U2T ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจราย์ปณนนท์ เถียนประภาคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนงค์รัตน์ รินแสงปิน และอาจารย์เกศนีย์ อิ่นอ้าย อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ทำหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับตำบล ได้ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์งานฝีมือผ้าถักโครเช – งานจักสาน ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ (ข้าวถัก เหรียญโปรยทาน และต้นเงินต้นทอง)” สู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่ตำบลแจ้ห่มในรูปแบบประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน SMEs แก่ผู้คนในพื้นที่ ตามเป้าหมายของโครงการ ฯ

เข้าชมผลงาน Facebook U2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง