วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

Unplugged Programming : บวกเลขได้รูป

กิจกรรมบวกเลขได้รูป

ตัวชี้วัด ว4.2 ป.2/1 ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหําอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
สาระการเรียนรู้ที่ 1 : การแสดงขั้นตอนกํารแก้ปัญหาทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ 6 – 12 ชิ้น การแต่งตัวมาโรงเรียน
จำนวนชั่วโมง : 1 ชั่วโมง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

รายละเอียด

กิจกรรมคิดเลขได้รูป เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนโดยมีการคิดเลขและระบายสี ในช่องสี่เหลี่ยมให้เกิดเป็นรูปร่างกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และตัวกิจกรรมยังมีหลายระดับความยากงานตามระดับของผู้เรียน