วันพุธ, 6 ธันวาคม 2023

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

24 มิ.ย. 2022
414

ผู้เขียน : อรุจิวัฒน์  วิระคำ, สมชาย บุญศิริเภสัช
วารสารการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” : 22 กรกฎาคม 2559
คำสำคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู จาก 38 โรงเรียน จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติเป็นลําดับสุดท้าย คือ การส่งต่อนักเรียน
สําหรับปัญหาพบว่า การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อจํากัดเรื่องระยะทางในการเยี่ยมบ้าน และครูที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลน้อย นักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประเมิน มีกิจกรรมการส่งเสริมน้อย เน้นเฉพาะเด็กเก่งและเด็กอ่อน ขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง ขาดการประสานความร่วมมือในการส่งต่อ และครูขาดการประสานงานในการส่งต่อนักเรียน
แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ควรมีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรม วางแผนการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดระบบส่งต่อนักเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก


Related posts
บอร์ดเกมไปจ่ายตลาดกัน… ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บอร์ดเกมนักล่าอักษร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง