วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2023

บอร์ดเกม แปดเหลี่ยมมาตราตัวสะกด

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.ผู้เล่นจะได้การ์ดคำคนละ 5 ใบ
2.ผู้เล่นที่มีการ์ดคำในมืออยู่ในช่องที่มีเลขมากที่สุดมีสิทธิ์เป็นผู้เล่นคนแรก และคนถัดไปโดยเริ่ม วนจากทางซ้ายมือของผู้เล่นคน
3.ผู้เล่นที่สามารถยึดการ์ดในกระดานมาได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ

1.การ์ดคำ เท่ากับ 1 คะแนน
2.การ์ดมงกุฎ เท่ากับ 2 คะแนน

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวเกศดาว แก้วเป้า (คุณครู)
2. นางแสงจันทร์ ยะคำแจ้ (คุณครู)
3. นางสาวรัชนก ม่านมุงศิลป์ (คุณครู)
4. นางประนอม สุทธรังสี (คุณครู)
5. นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ (คุณครู)
6. นายธงชัย คำรังสี (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวายาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนวัดเหมืองง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1