วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2022

ค้นหา: thai

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน

28 พ.ค. 2022
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 1 การอ่านมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิ