วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

บอร์ดเกม แม่ฉันอยู่ไหน

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.ก่อนเริ่มเกมวางสัญลักษณ์ 4 มาตรา

คณะผู้จัดทำ

1. นางกานต์รวี จันไกย (คุณครู)
2. นางวรรณภา ขันแก้ว (คุณครู)
3. นางสาวสุพัตรา โคตรวงศ์ (คุณครู)
4. นางสาวชนนืกานต์ มูงเมือง (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนบ้านป่าพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2