วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

บอร์ดเกม โควิดนี้…ฉันต้องรอด

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.แบ่งกลุ่มผู้เล่นกลุ่มละ 4 – 6 คน และผู้ควบคุมเกม 1 คน
2.ผู้ควบคุมเกมแจกการ์ด MASK, FACESHILD, HAND GEL ให้กับผู้เล่นชนิดละ 3 ใบ/คน
3.ผู้เล่นหยิบการ์ดคำขึ้นมา 1 ใบ จากนั้นอ่านออกเสียงที่ปรากฎอยู่บนการ์ดแล้วบอกว่าคำดังกล่าวเป็นคำชนิดใดในคำไทย 7 ชนิด (คำนสม คำสรรพนาม คำกริยา คำบุพบท คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำอุทาน)
4.หากผู้เล่นอ่านออกเสียงและบอกชนิดของคำนั้นได้ถูกต้อง ผู้เล่นจะสามารถเคลื่อนย้ายบนกระดานเกมตามจำนวนดวงที่ปรากฎอยู่บนการ์ด (1 ดาว เท่ากับ เคลื่นย้าย 1 ช่อง) หากตอบผิดจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และต้องคืนการ์ด โดยผู้ควบคุมเกมจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่โดยดูได้จากเฉลย
5.เมื่อผู้เล่นเคลื่อนย้ายอยู่ช่องใด ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อความที่ปรากฏอยู่ในช่องนั้น ๆ และวนขวามือของผู้เล่นคนแรกจนกว่าการ์ดจะหมด (ผู้ควบคุมเกมอาจนำการ์ดที่เล่นแล้วไปวางใต้การ์ดที่ยังไม่ได้จั่ว)

คณะผู้จัดทำ

1.นายรัฐภูมิ กลิ่นชิด
2.นายธงชัย คำรังษี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง