วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม Guess the word game

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมละ 3-4 คน
2.ในแต่ละทีม จะมีคนใบ้ 1 คน และคนทาย 3 โดยสลับกันใบ้คำศัพท์
3.แต่ละทีมจะมีเวลา 2 นาที เพื่อทายคำศัพท์ให้ได้คำศัพท์มากที่สุด โดยกติกา ดังนี้
3.1 คนใบ้จะเป้นคนทอยลูกเต๋า เพื่อเสี่ยงว่าจะใช้วิธีการไหนใบ้คำศัพท์ คือ การพูด การแสดงท่าทางและการวาด
3.2 คนใบ้คำจะต้องแสดงวิธีการใบ้ตามการเสี่ยงทอยลูกเต๋า เมื่อทายถูกคนใบ้จะไปต่อท้ายแถว แล้วเปลี่ยนคนถัดไปเป็นคนใบ้คำต่อ

คณะผู้จัดทำ

1.นางรำพึง งามตา (คุณครู)
2.นางสาวจิตราภรณ์ คำจิแจ่ม (คุณครู)
3.นางนิภาภรณ์ สุทธิจิระพันธ์ (คุณครู)
4.นางสาวสุวนันท์ จันทิมา (คุณครู)
5.นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่อนหวาน (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
6.นางสาวณัชชา วัทโล (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา