วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

02 ก.ค. 2022
1520

ผู้เขียน : กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว, เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์, เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ และกิตติกา ลิมปริวัฒนา
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : ( มกราคม – เมษายน 2019)
คำสำคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพ, กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ, บทเรียนท้องถิ่น


Related posts
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผลการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผู้สอน โดยใช้เทคนิคการเสริมพลังอำนาจ
แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา ตามทัศนะของผู้ปกครอง
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
การบริหารงานบุคคลของสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดลำปาง