วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

10 เม.ย. 2024
160

LPRU-EDTECH
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ LPRU-EDTECH