วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

Card Game นำทางชีวิต

แนวคิดสำคัญ
การคิดเชิงบวกเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการรับรู้ที่มีต่อสถานการณ์และบุคคลอื่นๆ ไปในทางที่ดี พร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองความเชื่อและความรู้สึกนั้นฯ เพราะจะได้รู้จักเลือกใช้ประโยชน์จากด้านบวกที่แฝงอยู่จากสิ่งนั้นๆ โดยมีกิจกรรม Card Game ที่ช่วยฝึกการคิดของผู้เรียน เมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองให้มีความคิดเชิงบวก ในการใช้เพื่อช่วยลดความเครียด สร้างความสุขในชีวิตการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตแล้วเพิ่มพฤติกรรมการเอื้อต่อสังคมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

ลักษณะนวัตกรรม
เป็นกิจกรรมที่ได้ออกแบบเป็นลักษณะการ์ดเกม ด้วยมีการสอดแทรกความรู้และการคิดเชิงบวกที่เกี่ยวกับบทเรียนชีวิต แล้วตอนท้ายของเกมผู้เล่นได้เหลือไพ่ 4 ใบ หรือมากกว่านั้น แต่ต้องมีไพ่ตามที่กำหนดไว้เพื่อเรียงลำดับไพ่ตามสถานการณ์จากปัจจุบันไปถึงอนาคตของตัวเอง อย่างละ 1 ใบ ผู้เล่นต้องอธิบายสถานการณ์นั้นๆ ที่มีเหตุผล ฟังแล้วเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้

ประใยชน์
ช่วยในการส่งเสริมการคิดเชิงบวก การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น หากเป็นเรื่องไม่ดีก็รู้จักคิดและพยายามหามุมมองที่เป็นประโยชน์ทางด้านบวกจากสิ่งนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง

คู่มือ