วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักศึกษาครู

19 พ.ค. 2022
447

ผู้เขียน : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, กิตติพงษ์ พุ่มพวง
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
คำสำคัญ: การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, เกมิฟิเคชั่นเป็นฐาน, ทักษะการคิดเชิงคำนวณ

บทคัดย่อ

การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างลงตัว ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงคำนวณ ตลอดจนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ว่าในทุกพื้นที่ใด เวลาใดก็ตาม ผู้เรียนมักจะพกพาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้กับตนเอง การติดต่อสื่อสาร และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ ที่จะตามมา อาทิ ภาวะสุขภาพเสื่อมโทรม การเกิดภัยอันตราย การเลียนแบบพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนั้นบทความนี้จึงได้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของนักศึกษาครูในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่มีสัดส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์มากกว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า โดยใช้กลไกของเกมิฟิเคชั่นในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาสำหรับชีวิตประจำวันซึ่งอาศัยความสามารถของเทคโนโลยี กล่าวคือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เกมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักศึกษาครู


Related posts
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
The Development of ICT Literacy Using E – Learning as a Tool : ASEAN Cyber University Certificate Course as a Case Study
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดลำปาง
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตด้านอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง