วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการหลัก โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ชุดความรู้ท้องถิ่นที่ส่งเสริมรายได้โดยยึดฐานอาชีพเดิมและบริบทพื้นที่ และเพื่อให้ชุมชนได้นวัตกรรมองค์ความรู้ในการลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ในบริบทพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนเป้าหมาย ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายหลักในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ คือ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี ได้แก่ พื้นที่ อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวรวงทอง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

เข้าชมโครงการ https://edu.lpru.ac.th/prores63/index.html#home

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง