วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุด

แนวคิดสำคัญ
จากปัญหาการคุกคามทางเพศในสังคมไทยยังเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบ นวัตกรรมเพื่อ ส่งเสริมความรู้ต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆ

ลักษณะนวัตกรรม
การ์ดไพ่มหาสนุกจะแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่การ์ด สีแดงจะเป็นภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ และ การ์ด สีเขียวจะเป็นการ์ดแก้ปัญหา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถรู้ และเข้าใจเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเอาตัวรอด
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

คู่มือ