วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

U2T ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นำโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะทีมงาน U2T ตำบลบ้านสา และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ โดยการยกระดับสินค้า OTOP จากผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของตำบลบ้านสาอย่าง “สับปะรด” รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ของชุมชนตำบลบ้านสา

เข้าชมผลงาน Facebook U2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง