วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

U2T ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำโดย อาจารย์.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา ผู้จัดการตำบลเวียงเหนือ อาจารย์ ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกลิ่น อาจารย์จิรพันธ์ เครือสาร และคณะทีมงาน U2T ตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และปราชญ์ชุมชน(อาจารย์ ดร.อนุกูล ศิริพันธ์) ตัวแทนชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนปงสนุก และชุมชนท่ามะโอทุกท่าน ที่เป็นผู้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ สามารถขับเคลื่อนตำบลเวียงเหนือ ได้อย่างเป็นไปตามแนวทางด้านปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

เข้าชมผลงาน Facebook U2T ตำบลเวียงเหนือ ลำปาง