วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

U2T ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจราย์เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูร และผู้ช่วยศาสตรจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะทีม U2T ตำบลแม่สุก และหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล ด้วยกิจกรรมการพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน โดยการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จากวัตถุดิบในชุมชน “อาหารและสมุนไพร” ภายใต้แบรนด์ “สุกกัน” และ “แม่สุกคุ๊กเคอร์รี่” รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เข้าชมผลงาน Facebook U2T Maesuk Chaehom Lampang

เข้าชมผลิตภัณพ์ตำบลแม่สุก Facebook ของกินสุขใจ สมุนไพรแม่สุก