วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2023

การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผู้สอน โดยใช้เทคนิคการเสริมพลังอำนาจ

30 มิ.ย. 2022
449

ผู้เขียน : เบญจมาศ พุทธิมา
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 8 ฉบับ 14 (57 – 71) : ม.ค. – มิ.ย. 2561
คำสำคัญ: สมรรถนะ, การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา, การเสริมพลังอำนาจ


Related posts
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ผลการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา ตามทัศนะของผู้ปกครอง
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
การบริหารงานบุคคลของสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดลำปาง