วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม การ์ดเล่าเรื่อง

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. การเล่นเกมจะใช้นาฬิกาทรายจับเวลาเป็นรอบ รอบละ 1 นาที
2. ให้ผู้เล่นล้อมกันเป็นวงกลม แจกการ์ดให้กับผู้เล่นคนละ 3 ใบ
3. โดยผู้เล่นคนแรกวางการ์ดพร้อมเล่าเรื่อง
4. หลังจากจบการเล่นเล่าเรื่องจะมีการคว่ำการ์ดเพื่อทายว่าการ์ดที่คว่ำอยู่เป็นภาพอะไร เมื่อผู้เล่นทายถูก ให้นำการ์ดที่ทายมาวางไว้ตรงเลข+2 หากตอบถูกแต่ให้เพื่อนช่วย +1 และถ้าตอบไม่ถูก -2

คณะผู้จัดทำ

1. นางอัจฉราภรณ์ แสนกันธิ
2. นางปวันรัตน์ วิตาจักษณกุล
3. นางสาวธวัลรัตน์ บุญยะสมภพ
4. นายภูมินทร์ สิทธิสงคราม

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1