วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

บอร์ดเกม Matching มาตราตัวสะกด

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็นละ 4-6 คน
2.ครูผู้สอนหรือนักเรียนเป็นผู้ดำเนินเกม: เป็นผู้เปิดการ์ดเกมให้กับผู้เล่น และตัดสินว่าใครเป็นคนตอบถูก และได้การ์ดใบที่ตอบถูกเพื่อสะสมคะแนน
3.ผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผู้ชนะในเกม

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
คณะผู้จัดทำ

1.นางพรพิชญ์ คำลือปลูก
2.นางอาทิตยา อุตรปวง
3.นางสาวธัญญา ศรีอาวัชนาการ
4.นายณัฐพล ชูดวง
5.นางสาวปริฉัตร บุญอิ่ม