วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024

บอร์ดเกม กลอนสี่อยู่ไหน

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

กติกาการเล่น

1.ให้ผู้เล่นแบ่งชุดการ์ดกลอนสี่ให้เท่ากัน (การ์ดกลอนสี่มี 30 ชุด ชุดละ 4 ใบ) ตัวอย่าง ผู้เล่น 10 คน ให้แบ่งคนละ 3 ชุด
2.เมื่อผู้เล่นได้การ์ดเกมเท่ากันครบหมกทุกคนแล้ว ผู้ควบคุมเกมจะบอกให้ผู้เล่นเริ่มเรียงการ์ดได้
3.ให้ผู้เล่นนำการ์ดในชุดนั้น ๆ มาเรียงเป็นกลอนสี่ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกร่อนสี่
4.ผู้เล่นคนใดเรียงเสร็จเป็น สามคนแรกจะได้รับคะแนนเพิ่มคลละ 3 คะแนน และให้ผู้ควบคุมตรวจกล่อนสี่ของผู้เล่นทุกคน ว่าถูกต้องตามฉันทลักษณ์หรือไม่ ให้ถูกต้องให้คะแนน 1 คะแนนต่อ 1 บทกลอน
5.นำคะแนนทั้งหมดมารวมกัน ผู้เล่นคนใดได้คะแนนเยอะที่สุด ถือเป็นผู้ชนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1 Comment
Pimchanok on 23/05/2022 10:23 pm

เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้มากค่ะ