วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม สระพาเพลิน

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. มีการ์ดรูปภาพแสดงสัญลักษณ์แทน คำที่ประสมสระเดียวกัน(คู่เดียว) คำที่ประสมสระชนิดเดียวกันมากที่สุด คำที่ประสมสระเสียงสั้น และคำที่ประสมสระเสียงยาว
2. ให้ผู้เล่นเปิดการ์ดที่กำหนดสัญลักษณ์ทีละคน
3. ให้ผู้เล่นตบการ์ด แล้วตอบตามสัญลักษณ์ที่กำหนด ตอบถูกได้การ์ดสะสม
4. ผู้เล่นที่สะสมการ์ดมากที่สุด เป็นผู้ชนะ

คณะผู้จัดทำ

1.นางวรกรกมล เตสันโต (คุณครู)
2.นางสาวณัฏฐณิชา ศรีวิชัย (คุณครู)
3.นางอารณ พจนธารี (คุณครู)
4.นางชัชรินทร์ สาเสาร์ (คุณครู)
5.นางสาวฐิตาภรณ์ สายอิ่นแก้ว (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา