วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

บอร์ดเกม เกมคาริบา มาตราตัวสะกด

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.กำหนดผู้เล่นจำนวน 3 – 5 คน
2.การนับคะแนน 1 ใบ เท่ากับ 1 คะแนนการรวมคะแนนผู้เล่นคนที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

คณะผู้จัดทำ

1.นางปลื้มจิตร แตงเส็ง (คุณครู)
2.นางสาวสาวิตรี โชคดี (คุณครู)
3.นางสาวชนากานต์ แก้วพรม (คุณครู)
4.นางสาวจิตลดา สิงห์แก้ว (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนอนุบาลวังดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2