วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม ใบคำคล้องจอง

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ทีม โดยให้มีจำนวนสมาชิกเท่า ๆ กัน (ทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงิน) จากนั้นเลือกคนใบ้มา 1 คน แล้วทำการจั่วการ์ด
2. แต่ละเกมจะใช้บอร์ดเกมเผยตำแหน่ง โดยช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินและแดงบนการ์ด คือตำแหน่งของคำ ทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงต้องทาย
3. ผู้ใบ้คำทายคำโดยสามชิกในทีมตอบให้ถูกตำแหน่งสีของตนเอง ถ้าตอบถูกจะได้รับ 1 คะแนน
4. ทีมสีใดการ์ดคะแนนมากที่สุดเป็น ” ผู้ชนะ “

หมายเหตุ

เหมาะสำหรับผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่อทีม

คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวจันทร์ฉาย สุขมี
2.นางโสพิศ กันทะเขียว
3.นางสาวพิชามญธุ์ จอมทาน
4.นางสาวไอลดา คำเขื่อน
5.นายธงชัย คำรังสี

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา