วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024

บอร์ดเกม Alphabet Coding (มาตราตัวสะกด)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

20 เม.ย. 2023
1372

กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทย ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2566

วิธีการเล่น

คณะผู้จัดทำ

1.ครูสุริยา วงศ์จู  

2.ครูวรายุ ไชยชะนะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง