วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โครงการการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน