วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2023

หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา

หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา แต่งโดย เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (สิ่งที่กำลังจะประเมิน) ผนวกกับความเข้าใจในแนวคิดและรูปบบการประเมินที่ควรเริ่มจากกระบวนทัศน์พื้นฐานไปสู่กระบวนทัศน์ปรับขยายตลอดจนวิธีการกำหนดกรอบและขั้นตอนการประเมิน อาทิ การกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ตัวบ่งชี้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นพื้นฐานหลักการประเมินที่เพียงพอสำหรับการออกแบบการประเมินที่ถูกต้อง เพื่อการ (ลงมือ) ประเมินอย่างมีระบบและเป็นทางเดินอันสะดวกให้กับการเขียนรายงานการประเมิน

สนใจสั่งซื้อที่
ร้านหนังสือ CHULA BOOK
ร้านหนังสือ Attorney285