วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา

หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา แต่งโดย เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (สิ่งที่กำลังจะประเมิน) ผนวกกับความเข้าใจในแนวคิดและรูปบบการประเมินที่ควรเริ่มจากกระบวนทัศน์พื้นฐานไปสู่กระบวนทัศน์ปรับขยายตลอดจนวิธีการกำหนดกรอบและขั้นตอนการประเมิน อาทิ การกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ตัวบ่งชี้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นพื้นฐานหลักการประเมินที่เพียงพอสำหรับการออกแบบการประเมินที่ถูกต้อง เพื่อการ (ลงมือ) ประเมินอย่างมีระบบและเป็นทางเดินอันสะดวกให้กับการเขียนรายงานการประเมิน

สนใจสั่งซื้อที่
ร้านหนังสือ CHULA BOOK
ร้านหนังสือ Attorney285


Related posts
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เจ้าพ่อประตูผา : จากความเชื่อและพิธีกรรมสู่บทบาทสำคัญในชุมชนลำปาง
The Development of ICT Literacy Using E – Learning as a Tool : ASEAN Cyber University Certificate Course as a Case Study
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง