วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง

01 ก.ค. 2022
1169

ผู้เขียน : ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล, ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก, ดวงใจ พุทธวงศ์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
คำสำคัญ: กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่อง, ทักษะแห่งศตวรรษที่21, ยุทธศาสตร์การเรียนรู้, ชุมชนนักปฏิบัติมืออาชีพ