วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียน

โครงการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ผู้จัดทำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ พุทธิมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง