วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียน

โครงการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ผู้จัดทำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ พุทธิมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา