วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม ขยะหรรษา

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. ผู้เล่นไม่เกิน 4-8 คน
2. แจกการ์ดแก่ผู้เล่น (การ์ดทั้งหมด 45 ใบ)
3. ให้ผู้เล่นทุกคนจำคำเพื่อใช้ในการเล่นเกม ดังนี้
3.1 ไซ แทน ขยะรีไซเคิล
3.2 อัน แทน ขยะอันตราย
3.3 อิน แทน ขยะอินทรีย์
3.4 ทั่ว แทน ขยะทั่วไป

คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวสุพรรณ ตาเมืองมูล
2.นางสาวศรีบุตร เปี้ยอุตร
3.นางงามตา มามิ่ง
4.นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
5.นางสาวพิชชาอร เครือวงศ์คำ

โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1