วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม จับคู่พาเพลิน (คำไวพจน์)

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

กติกาการเล่น

1.แบ่งผู้เล่นจำนวน 3-5 คน
2.สับการ์ดเกม
3.แจกการ์ดทั้งหมดแก่ผู้เล่น ให้เท่ากัน
4.การ์ดในมือของใครหมดก่อนให้พูดคำว่า “ไวพจน์”

คณะผู้จัดทำ

1.นางผกามาศ มณีจักร (คุณครู)
2.นางณะระยอง เจดีย์ยอด (คุณครู)
3.นางสาวอรพรรณ พรมสัญญา (คุณครู)
4.นางสาวพิมพ์ชนก มะโนสม (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
5.นายพงศกร วีระวงษ์ (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3