วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม ประโยคลับ จับให้ได้

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน
2.ครูผู้สอนหรือนักเรียนเป็นผู้ดำเนินเกม เป็นผู้เปิดการ์ดเกมให้กับผู้เล่นและตัดสินว่าใครเป็นคนตอบถูกและลงการ์ดถูก เพื่อสะสมคะแนน
3.ผู้เล่นแต่ละคนจะได้การ์ด คนละ 6 ใบ ซึ่งในการ์ดจะมีแต่ละประโยคที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้
4.ผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผู้ชนะในเกม

คณะผู้จัดทำ

1.นางวิลาสินี กนกไกรทรัพย์
2.นางสาวเอวลี ยอบวงศ์ดี
3.นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
4.นางสิริญญา กิตตะวงค์
5.นางสาวกนกมล ปาลาส
6.นางสาวไพลิน สลางสิงห์
7.นางสาวศศินภา พรหมมินทร์

โรงเรียนบ้านปงสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1