วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม ปริศนาคำราศัพท์

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.เวลาในการเล่นของแต่ละทีม มีเวลาให้ 20 วินาทีต่อรอบที่สลับกัน โดยจะเริ่มจับเวลาหลังจากผู้บอกใบ้หยิบการ์ดความหมายของคำราชาศัพท์ขึ้นมาใบ้ หากเวลาเกินต้องหยุดเล่น และให้อีกฝ่ายเล่นเกมต่อ
2.ผู้ใบ้ห้ามบอกคำใบ้ให้คนที่หาย หากบอกให้ปรับแพ้ทันที (ให้บอกใบ้โดยใช้ท่าทางหรือชี้ไปที่ตำแหน่งบริเวณที่ได้จากการ์ดคำใบ แต่ห้ามใช้เสียงพูด)
3.ทีมไหนที่มีการ์ดที่ได้จากการเป่ายิ้งฉุบ (การ์ดรูปวงรีหรือสามเหลี่ยม) มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ

คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวอริญรา มุดทุง
2.นางสาวดารารัตนี ศรีวิชัย
3.นายวสันต์ นินชา (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา