วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม สนุกคิดพิชิตคำควบกล้ำ

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษาสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2565

คณะผู้จัดทำ
ครูเกวลี จำปาวัน

โรงเรียนบ้านดอนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2